::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

การประชุมบุคลากรโรงเรียนกำแพง ประจำเดือน สิงหาคม 2563

โรงเรียนกำแพงได้มีกิจกรรมการประชุมบุคลากรของโรงเรียน ในเดือน สิงหาคม 2563 โดยมีนายวิเชียร บุญมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง โดยในการประชุมครั้งนี้ ผู้อำนวยการได้เน้นย้ำถึงการบริหารจัดการโรงเรียนแก่บุคคลากรในโรงเรียนความว่า "โรงเรียนกำแพงยึดหลักธรรมาภิบาลและเน้นความโปร่งใสในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันทุกประเภท ให้บุคลากรทุกท่านปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และนอกจากนั้น โรงเรียนได้ดำเนินโครงการสุจริต และโครงการโรงเรียนคุณธรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะกระตุ้นให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตอาสาและเป็นผู้มีคุณธรรม ซึ่งเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่โรงเรียนมุ่งให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง ของโรงเรียน ของสังคม" 

 

Pin It