::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

เกณฑ์และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนกำแพง มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน รอบการประเมินครั้งที่ 2 โดยใช้ข้อมูลผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563 ใช้เกณฑ์การประเมินตามแบบประเมินด้านล่าง (ว.6/2562)

Pin It