::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

ชมรมจิตอาสา Make it up for you ในโครงการโรงเรียนสุจริต

ชมรมจิตอาสา Make it up for you เป็นกิจกรรมพิเศษในโครงการโรงเรียนสุจริต สมาชิกชมรมได้แก่นักเรียนที่เป็นสมาชิกสภานักเรียนและนักเรียนที่สมัครมาเป็นจิตอาสา วัตถุประสงค์ของชมรมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะจิตอาสา ส่งเสริมการทำความดี คุณธรรมจริยธรรม ความสุจริต และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีที่ปรึกษาชมรมคือ คุณครูโกศัลย์ จุลเหลา และคุณครูปรัชญากร อินทร์วัน 

กิจกรรมที่ชาวชมรมได้ดำเนินการได้แก่ การรับบริจาคเงินจากผู้จิตศรัทธา การเล่นดนตรีเปิดหมวกเพื่อระดมทุน การจัดค่ายจิตอาสา การคัดสรรผู้ยากไร้และนำเงินที่ได้รับบริจาคซื้อสิ่งของไปมอบให้แก่ผู้ยากไร้

กิจกรรมต่างๆ ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทั้งผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรภายในโรงเรีย นักเรียน ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน ร้านค้าและหน่วยงานต่างๆ 

นอกจากนี้ ชมรมยังทำคลิปวีดีโอ เพื่อเผยแพร่กิจกรรม กระตุ้นเตือนและสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการทำความดี การมีจิตสาธารณะ ประชาธิปไตย และความสุจริต อีกด้วย

 

#1  วิดีโอจากโครงการโรงเรียนสุจริต ชุมนุม Make it up for you

เรื่อง กล่องนีเพื่อ.............

 

Pin It