::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บุคลากรกลุุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุภาวดี วุฒิยาสาร
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจตุรพร พันธ์งาม

นายสมคิด แสงอรุณ

นางอรุณอึ้งไชยพร

นายจรรยวรรธน์ เจตนริศฐกานต์

นางปุณยนุช พิมพานราทร

นางสุวรรณี กระจาย

นายธนกฤต ศรีทัศน์

นางสาวพันธ์เครือ เจริญ

นางกนิษฐา วงศ์คำ

นางสาวธัญทิพย์ ศรีนวล

นางพิยาดา ไชยสินธ์

นายกาลอธิบ จิตต์ตานุภาพ

นางสาวธาริณี สิทธิ

นางภฤดา เลียบสูงเนิน

นางศุภานัน บำรุงธนรัชต์

นางสาวธีราพร คำโสภา

นางสาวรัชนีกร ปุณณาวรรธน์

นายสมยศ พิมณุวงศ์

นางนงลักษณ์ สีหาบุตร

นายวิทธิพงษ์ วันทา

นางสาวจารุพร พิมพา

นายนาวิกรี ศรีนามะ

นายสิทธิชัย สีราช

ว่าที่รต.ญ. จิณณ์ณณัช ปุณณภาพงศ์พัช

นายบัญชา พิมพ์สังกุล

นายสุรเดช สิงห์โท

นางสาวพัชรินทร์ มากมูล

นางสาวศิริรัตน์ กาลพฤกษ์

นายราเชนทร์ พะวงษ์

 
Pin It