::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง

เกี่ยวกับการปฏิบัติที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงเรียนกำแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Pin It