::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

เอกสารงานแผนงาน

แสดง # 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี 2567-2570 08 มีนาคม 2567 เขียนโดย Super User 66
2566 ประกาศโรงเรียนกำแพง เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 15 พฤศจิกายน 2566 เขียนโดย Super User 54
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี 2564-2566 23 มิถุนายน 2564 เขียนโดย Super User 14475
2566 SAR รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 15 พฤศจิกายน 2566 เขียนโดย Super User 98
2566 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 23 สิงหาคม 2566 เขียนโดย Super User 116
2566 รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน ทุจริต ประพฤติมิชอบ ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2566 22 สิงหาคม 2566 เขียนโดย Super User 117
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 22 สิงหาคม 2566 เขียนโดย Super User 119
2566 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 22 สิงหาคม 2566 เขียนโดย Super User 130
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจําปีการศึกษา 2565 21 สิงหาคม 2566 เขียนโดย Super User 147
2566 แผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริต / ส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาลของโรงเรียน 21 สิงหาคม 2566 เขียนโดย Super User 231
2566 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 21 สิงหาคม 2566 เขียนโดย Super User 138
2566 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 21 สิงหาคม 2566 เขียนโดย Super User 114
2566 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามมาตรการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2566 18 สิงหาคม 2566 เขียนโดย Super User 95
2565 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน 2565 18 สิงหาคม 2566 เขียนโดย Super User 99
2566 สถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2566 15 สิงหาคม 2566 เขียนโดย Super User 137
2565 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าประจำปีงบประมาณ 2565 โดยงานพัสดุกลาง โรงเรียนกำแพง 11 สิงหาคม 2566 เขียนโดย Super User 69
2565 รายงานสรุปความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานของโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 10 สิงหาคม 2566 เขียนโดย Super User 150
2565 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 15 สิงหาคม 2566 เขียนโดย Super User 1388
2566 รายงานการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1 15 สิงหาคม 2566 เขียนโดย Super User 176
2565 สารสนเทศโรงเรียนกำแพง ปีการศึกษา 2565 23 มีนาคม 2566 เขียนโดย Super User 364
2565 รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง สู่ความเป็นเลิศ 23 มีนาคม 2566 เขียนโดย Super User 460
2566 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 24 กรกฎาคม 2566 เขียนโดย Super User 15061
2565 SAR รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 15 พฤศจิกายน 2566 เขียนโดย Super User 897
2565 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามมาตรการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 18 สิงหาคม 2566 เขียนโดย Super User 947
ประกาศ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 08 ตุลาคม 2565 เขียนโดย Super User 1227