::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

เอกสารงานแผนงาน

แสดง # 
2565 สารสนเทศโรงเรียนกำแพง ปีการศึกษา 2565 23 มีนาคม 2566 เขียนโดย Super User 5
2565 รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง สู่ความเป็นเลิศ 23 มีนาคม 2566 เขียนโดย Super User 7
2565 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 23 มีนาคม 2566 เขียนโดย Super User 527
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี 2564-2566 23 มิถุนายน 2564 เขียนโดย Super User 1058
2564 SAR รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 23 มีนาคม 2566 เขียนโดย Super User 539
2565 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามมาตรการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 23 มีนาคม 2566 เขียนโดย Super User 538
2565 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน 23 มีนาคม 2566 เขียนโดย Super User 538
ประกาศ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 08 ตุลาคม 2565 เขียนโดย Super User 888
2565 รายงานการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 23 มีนาคม 2566 เขียนโดย Super User 559
คู่มือ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 08 ตุลาคม 2565 เขียนโดย Super User 540
ประกาศโรงเรียนกำแพง เรื่อง นโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่ 02 กรกฎาคม 2564 เขียนโดย Super User 824
2563 SAR รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 23 มีนาคม 2566 เขียนโดย Super User 843
2564 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 23 มีนาคม 2566 เขียนโดย Super User 861
คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 03 มีนาคม 2564 เขียนโดย Super User 758
2564 ประกาศโรงเรียนกำแพง เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 23 มีนาคม 2566 เขียนโดย Super User 761
2565 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 23 มีนาคม 2566 เขียนโดย Super User 899
รายงานผลการจัดกิจกรรม โครงการ “ค่ายจิตอาสา ตามรอยราชาผู้ทรงธรรม” 08 กันยายน 2563 เขียนโดย Super User 931
2565 สถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2565 23 มีนาคม 2566 เขียนโดย Super User 1148
2564 รายงานสรุปความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานของโรงเรียน 23 มีนาคม 2566 เขียนโดย Super User 978
2565 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 23 มีนาคม 2566 เขียนโดย Super User 951
2565 แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนกำแพง 23 มีนาคม 2566 เขียนโดย Super User 1214
2565 โครงการโรงเรียนสุจริต 23 มีนาคม 2566 เขียนโดย Super User 1170
2565 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 23 มีนาคม 2566 เขียนโดย Super User 1676
คู่มือระบบควบคุมภายใน 23 มีนาคม 2566 เขียนโดย Super User 1068
คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ 20 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 927