::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

บุคลากรกลุุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางณัฏฐ์ฑิกานต์ เศรษฐสิริโชติ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวจันทร์จิรา รินทร

นางสาวพิมพิไล ฤกษ์ใหญ่

นางพรพรรณ สกุลวัฒนาชีพ

นางเพชรี โสดา

นางสาวทิฆัมพร อำนวยสวัสดิ์

นางสาวปวีณา บริบาล

นางดวงเพ็ญ มีบุญ

นางสาวณัฐยา ศรีเมือง

นางสาววิจิตรา เทียมใส

นางสาวพิมพ์ชนก วรินทร์อินทร์

นางสาวเมษกร จตุพรรัตนะพันธ์

นางสาวปรีชญา อริพงษ์

Pin It