::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

รายงานการประเมิน OIT ตามตัวชี้ัวัดการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2566

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

o1 โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนกำแพง
o2 ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียนกำแพง
o3 อำนาจหน้าที่ของโรงเรียนและฝ่ายต่างๆ
o4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนกำแพง ระยะ 3 ปี 2564-2566 
o5 ข้อมูลการติดต่อโรงเรียนกำแพง
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานหรือ การปฏิบัติงาน
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์

o7.1 ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
o7.2 ข่าวเด่นหน้าหลักเว็บโรงเรียน

o8 เว็บบอร์ดโรงเรียนกำแพง
o9 Social Network

o9.1 KP's Social Media เว็บเพจโรงเรียนกำแพง, เพจฝ่ายวิชาการ, เพจ PhotoKamphaeng
o9.2 หน้าหลักเว็บโรงเรียน

o10 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของโรงเรียนกำแพง

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

o11  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566
o12  รายงานติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1
o13  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565
o14  คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆ ของโรงเรียน
o15  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (รวม)

o15.1 คู่มือการให้บริการงานทะเบียนฝ่ายวิชาการ โรงเรียนกำแพง
o15.2 คู่มือการให้บริการของห้องสมุดโรงเรียน ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนกำแพง
o15.3 ขั้นตอนแนวปฏิบัติในการสอบแก้ตัว ของนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส. ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนกำแพง
o15.4 คู่มืองานการเงิน (การยืมเงินและทำ เอกสารเบิกจ่าย) ขั้นตอนการทำเอกสาร เบิกจ่าย  โดย งานการเงิน

o16  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของ โรงเรียนกำแพง  ปีงบประมาณ 2566
o17  รายงานสรุปความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานของโรงเรียนกำแพง ปีการศึกษา 2565
o18  E–Service

o18.1 แบบบันทึกการขอใช้สถานที่/อุปกรณ์ โรงเรียนกำแพง สำหรับบุคคลภายนอกและหน่วยงานอื่น
o18.2 แบบบันทึกการขอใช้สถานที่/อุปกรณ์ โรงเรียนกำแพง สำหรับบุคลากรภายใน
o18.3 การขอใช้รถโรงเรียน
o18.4 ระบบ PSSCHOOL แอพพลิเคชันระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

  

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

o19  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 โดยงานพัสดุ โรงเรียนกำแพง
o20  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง /การจัดหาพัสดุ
o21  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ต.ค.65-มี.ค.66)
o22  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

o22.1 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าประจำปี งบประมาณ 2565 โดยงานพัสดุกลาง โรงเรียนกำแพง
o22.2 สรุปรายละเอียดงบประมาณ รายรับและรายจ่าย ปีงบประมาณ 2565

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o23  นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล - ประกาศโรงเรียนกำแพง เรื่อง นโยบายบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2566
o24  รายงานผลความก้าวหน้าการดําเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2566
o25  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o26  รายงานการจัดการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี งบประมาณ 2565

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

o27  แนวทางกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
o28  แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องเรียน ทุจริต ประพฤติมิชอบ โรงเรียนกำแพง
o29  รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน ทุจริต ประพฤติมิชอบ ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2566
o30  การเปิดโอกาสให้เกิดการ  มีส่วนร่วม

o30.1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐานโรงเรียนกำแพง และ รายงานการประชุม
o30.2 ชมรมครูและบุคลากรเก่า โรงเรียนกำแพง
o30.3 งานภาคีเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนกำแพง

 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูล

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 

o31  ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
o32  การขับเคลื่อนนโยบายเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นการไม่รับของขวัญและของกำนัล การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy "ไม่รับ ไม่ให้"
o33  รายงานผลการขับเคลื่อนตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
o34  รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนกำแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
o35  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โรงเรียนกำแพง
o36  แผนปฏิบัติการ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริต / ส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาลของโรงเรียน
o37  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2566
o38  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

o38.1  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจําปีการศึกษา 2565
o38.2  “หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา” โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2566

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

o39 ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา 

o39.1 ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ฉบับปี พ.ศ.2564
o39.2 
แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้ถือปฏิบัติ
o39.3 “หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โรงเรียนกำแพง 2566”

O40 รายงานผลดำเนินการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนกำแพงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

O41 แบบรายงานผลการดำเนินงานเพื่อแสดงการรายงานการนำการประเมินจริยธรรม
ไปใช้ในกระบวนบริหารทรัพยากรบุคคล 
“โครงการพัฒนาศักยภาพครูให้มีความรู้คู่คุณธรรม
(Organization Development : OD)” 
ประจำปีงบประมาณ 2566

o42 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

o43 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตาม มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของโรงเรียนกำแพง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

Pin It