::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน รอบ 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน รอบ 6 เดือน แรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ต.ค.65-มี.ค.66)
รายงานโดย งานพัสดุโรงเรียน
โรงเรียนกําแพง ตําบลสําโรง อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

Pin It