::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

แบบฟอร์มงานกิจการนักเรียน แบบ กพ.1-กพ.16

แบบ กพ.1 แจ้งนักเรียนประพฤติผิดระเบียบของโรงเรียน

แบบ กพ.1/1 แบบบันทึกการกระทำผิดระเบียบของโรงเรียน

แบบ กพ.2 บันทึกข้อความรายงานการสอบสวนนักเรียนประพฤติผิดระเบียบของโรงเรียน

แบบ กพ.3 หนังสือแจ้งผู้ปกครอง นักเรียนประพฤติผิดระเบียบของโรงเรียน

แบบ กพ.4 หนังสือขอเชิญผู้ปกครองพบเพื่อปรึกษาหารือ

แบบ กพ.5  บันทึกการทำทัณฑ์บนนักเรียน

แบบ กพ.6  หนังสือแจ้งผู้ปกครอง ให้นักเรียนพักการเรียน

แบบ กพ.7 หนังสือแจ้งผู้ปกครอง ให้นักเรียนย้ายสถานศึกษา

แบบ กพ.8 หนังสือแจ้งผู้ปกครอง นักเรียนมาสาย

แบบ กพ.9 หนังสือแจ้งผู้ปกครอง ติดตามนักเรียนขาดเรียน 

แบบ กพ.10 หนังสือแจ้งผู้ปกครอง ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

แบบ กพ.11 บันทึกข้อความ แจ้งนักเรียน ขาดเรียน / หนีเรียน / ไม่เข้าห้องเรียน

แบบ กพ.11/1 แบบบันทึกการติดตามนักเรียนขาดเรียน / หนีเรียน / ไม่เข้าเรียน

แบบ กพ.12  หนังสือขออนุญาตให้นักเรียนนำโทรศัพท์มาโรงเรียน (ผู้ปกครองขออนุญาตทางโรงเรียน)

แบบ กพ.13  หนังสือขออนุญาตให้นักเรียนมาโรงเรียนสาย (ผู้ปกครองขออนุญาตทางโรงเรียน)

แบบ กพ.14 บันทึกข้อตกลงนักเรียนตัดผมผิดระเบียบ

แบบ กพ.15 หนังสือแจ้งพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน

แบบ กพ.16  แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม

Pin It