::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

2565 โครงการโรงเรียนสุจริต

โรงเรียนกำแพง มีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ส่งเสริมให้จัดการศึกษาเพื่อปลูกฝังการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการปลูกฝังให้ผู้เรียน เกิดคุณลักษณะ 5 ประการได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัยซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ ผ่านกิจกรรมการดําเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ดังคู่มือด้านล่าง

 

Pin It