::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

เกณฑ์และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนกำแพง มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน รอบการประเมินครั้งที่ 2 โดยใช้ข้อมูลผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565 ใช้เกณฑ์การประเมินตามแบบประเมิน วPA ดังคู่มือต่อไปนี้

Pin It