::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

โรงเรียนกำแพงได้รับรางวัลคุณภาพแห่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA 2562

โรงเรียนกำแพงนำโดยนายทศวัฒน์ โพธิ์ชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงได้นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนรับรางวัล OBECQA และร่วมนำเสนอผลงานการจัดการศึกษาตามมาตรฐานโรงเรียนศึกษาค้นคว้าสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองของนักเรียน ในงานเวทีศักยภาพโรงเรียรมาตรฐานสากลระดับชาติ ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมเพชรัชต์การ์เดน จังหวัดร้อยเอ็ด 22-24 กันยายน 2562

 

ในกิจกรรมดังกล่าว โรงเรียนกำแพงเข้ารับโล่รางวัลคุณภาพแห่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA 2562 
ในงานเวทีศักยภาพโรงเรียรมาตรฐานสากลระดับชาติ ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมเพชรัชต์การ์เดน จังหวัดร้อยเอ็ด 22-24 กันยายน 2562 
นอกจากนั้นในการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานยังได้รับรางวัลต่างๆดังต่อไปนี้
1. โรงเรียนกำแพงได้รับรางวัล เหรียญทอง ในการแข่งขันการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent study : IS) ภาคภาษาไทย เวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 22-24 กันยายน 2562
2. โรงเรียนกำแพงได้รับรางวัล เหรียญทอง ในการตรวจเยี่ยมนิทรรศการในเวทีศักยภาพ โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 22-24 กันยายน 2562
3. โรงเรียนกําแพง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ เป็นโรงเรียนที่นําเสนอผลการดําเนินงานการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับ "เหรียญทอง" ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ (World-Class Standard School Symposium) ครั้งที่ ๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ ๒๒-๒๔ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒
Pin It