::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

กิจกรรมการอบรมโครงการ​ Coaching team​ โรงเรียนคุณ​ธรรม​ สพฐ.

ในวันที่ 8 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา รร.กำแพงโดยกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ได้จัดอบรมโครงการ Coaching team "โรงเรียนคุณธรรม สพฐ." ซึ่งเป็นการอบรมแกนนำนักเรียนของแต่ละชั้นเพื่อจัดทำโครงงานคุณธรรม โดยผู้เข้าอบรมได้แก่ตัวแทนนักเรียนห้องละ 5 คน ในกิจกรรมนี้ได้มีการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากรร.มัธยมบักดองวิทยาและรร.บึงมะลูวิทยา มาให้ความรู้ เพื่อให้นักเรียนสามารถจัดกิจกรรมภายในชั้นเรียนในลักษณะการจัดทำโครงงานคุณธรรมของชั้นเรียน มุ่งหวังให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรม มีความสุจริต ดยตัวแทนได้คิดโครงงานและนำเสนอครูประจำชั้น เพื่อดำเนินการในชั้นเรียนต่อไป

 

Pin It