::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตพิชิตปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE

ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตพิชิตปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE

ในวันที่ 29-30  สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา รร.กำแพงโดยฝ่ายกิจการนักเรียน "ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตพิชิตปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE" ซึ่งเป็นการอบรมแกนนำนักเรียนของแต่ละชั้น ชั้นละ 2 คน เพื่อให้ความรู้และเป็นแกนนำในการต่อต้านยาเสพติด โดยได้เชิญวิทยากรภายนอกจากสถานีตำรวจภูธรอำเภออุทุมพรพิสัย สาธารณสุขอำเภออุทุมพรพิสัย และวิทยากรแกนนำโครงการ To be Number One จังหวัดศรีสะเกษ ได้ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับอันตรายของยาเสพติด การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับยาเสพติด รวมทั้งเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนให้เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   ---> คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม

Pin It