::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประธานนักเรียนใน ปีการศึกษา 2564 กำหนดเลือกตั้งในวันที่ 11 มีนาคม 2564โรงเรียนกำแพง โดยงานกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 โดยในปีการศึกษา 2564 นี้มีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียน จำนวน 4 ราย มีกำหนดการเลือกตั้งในวันที่ 11 มีนาคม 2564 นี้ โดยก่อนการเลือกตั้ง จะมีกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ขอคะแนนเสียง แจ้งนโยบายของผู้สมัครในกิจกรรมหน้าเสาธง  รายนามผู้สมัครดังต่อไปนี้

#เบอร์1 พรรคพัฒนากำแพง  นางสาวรัญชิดา ถะนัด ม.4/7


#เบอร์2 พรรคความหวังใหม่  นายศุภกิตติ์ นาครินทร์ ม.4/3


#เบอร์3 พรรค K.P. INTER กำแพงสู่สากล นายชยากร ไชยปัญญา ม.4/1


#เบอร์4 พรรคกำแพงก้าวไกล นางสาวสุริญาภรณ์ พรหมประดิษฐ์ ม.4/6

 
กำหนดการเลือกตั้ง 11 มีนาคม 2564

 

 

Pin It