::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

26 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนกำแพงจัดการอบรมการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับครูและบุคลากรโรงเรียนกำแพง

6 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนกำแพง จัดการอบรมการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับครูและบุคลากรโรงเรียนกำแพง ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 3 โรงเรยนกำแพง  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชูชาติ  แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ วิทยากรอบรมได้แก่ ดร.คมกริช วชิรัตนพงษ์เมธี ดร. กัญทิมา วชิรัตนพงษ์เมธีครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนเลิงนกทา อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร และดร.ณัฐพล พรมลี ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการพิเศษ สพม.ศกยส.

Pin It