::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนกำแพง ฝ่ายกิจการนักเรียน นำโดยผู้อำนวยการวิเชียร บุญมาก รองผู้อำนวยการ นางปาริสา อร่ามเรือง นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 โดยมีพระอาจารย์เจ้าคณะอำเภออุทุมพรพิสัย และคณะ ให้การอบรมและให้ความรู้นักเรียนในเรื่องการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมและ "โตไปไม่โกง"Pin It