::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

เอกสารเผยแพร่ โรงเรียนกำแพง

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัยโดย นายธนกฤต เกตุไชยเลิศ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก.......

ธนกฤต เกตุไชยเลิศ. การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ของครูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร, 2563.

 

นวัตกรรมทางการศึกษา : "HALF Model” โดย นางปณิตา นาจำปา กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

รายงานนวัตกรรมทางการศึกษา :  การพัฒนาความคิดสร้างสรรค1และนวัตกรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกำแพง ด้วย “HALF Model” 

 

นวัตกรรมทางการศึกษา : การพัฒนาทักษะการส่งลูกด้วยข้างเท้าด้านใน โดยใช้แบบฝึกทักษะ โดย นายชัยวัฒน์ ประพาฬ

รายงานนวัตกรรมทางการศึกษา :  การพัฒนาทักษะการส่งลูกด้วยข้างเท้าด้านใน โดยใช้แบบฝึกทักษะ สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนกําแพง

นวัตกรรมทางการศึกษา : การพัฒนาแหล่งเรียนรู่ออนไลน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วย 5 ช โมเดล โดย ครูปณิตา นาจำปา

รายงานนวัตกรรมทางการศึกษา :  การพัฒนาแหล่งเรียนรู่ออนไลน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วย 5 ช โมเดล

รายงานการใช้นวัตกรรม เรื่อง รูปแบบการบริหารงาน PA(AR)RA MODEL เพื่อพัฒนาประสิทธิผลงานวิชาการ

รายงานการใช้นวัตกรรม 
เรื่อง  รูปแบบการบริหารงาน PA(AR)RA MODEL เพื่อพัฒนาประสิทธิผลงานวิชาการ