::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

เอกสารเผยแพร่ โรงเรียนกำแพง

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน โดย คุณครูปณิตา นาจำปา : เรื่องการใช้แผนผังความคิดเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาสังคมพื้นฐาน

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน
เรื่อง  การใช้แผนผังความคิดเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาสังคมพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกำแพง 
โดย คุณครูปณิตา นาจำปา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนกำแพง

Pin It