::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนกำแพง ร่วมลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษกับโรงเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

โรงเรียนกำแพง นำโดย ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ นายณัฎฐเอก กระจ่าง เข้าร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการบันทึกลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษกับโรงเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยนายณัฏฐเอก กระจ่าง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนกำแพง และคณะ เข้าร่วมพิธีลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ

คณะกรรมการสภานักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการติดตามและขับเคลื่อนกิจกรรม "สภานักเรียน" กับการขับเคลื่อนประชาธิปไตยฐานรากเพื่อรากฐานประชาธิปไตยที่มั่นคง

 

คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนกำแพง เข้าร่วมกิจกรรมการติดตามและขับเคลื่อนกิจกรรมสภานักเรียน "สภานักเรียน" กับการขับเคลื่อนประชาธิปไตยฐานรากเพื่อรากฐานประชาธิปไตยที่มั่นคง โดย คณะอนุกรรมการติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภาสถาบันพระปกเกล้าและกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นใน วันที่ 21 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 

ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับ ม.ต้น ประจำปีการศึกษา 2565

 

โรงเรียนกำแพง โดยฝ่ายวิขาการ จัดกกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนกำแพง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2565
โดย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนกำแพง นายนัฏฐเอก กระจ่าง และคณะ นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษในระดับชั้น ม.ต้น จำนวน 94 คน ร่วมกิจกรรมค่ายเพื่อการเรียนรู้ ในวันที่ 9-10 กันยายน 2565 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี 

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนกำแพง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันโครงงานทางสังคมศาสตร์ BIMSTEC ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

โรงเรียนกำแพงขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ ตัวแทนนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันโครงงานทางสังคมศาสตร์ BIMSTEC ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ และคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรางวัลทุนการศึกษา จำนวน 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันได้แก่  นางสาวจารุวรรณ อุ้ยเลิศ ม.6/3, นางสาวธนาบัตติยา ธรรมชาติ ม.6/3,นางสาวรุ่งวิมล ถนอมหมู่ ม.5/7, นางสาวบัณฑิตา บูชาชัชวาลย์ ม.5/7, นายวิระพงษ์ วงค์คำ ม.5/7,
 
 ครูผู้ควบคุมทีม  ครูศรเทพ สร้อยสนธ์  และครูอนุชิดา สุระมิตร 
 

ขอแสดงความขื่นชมยินดีกับ นักเรียนโรงเรียนกำแพงที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการแข่งขันการตอบปัญหาทางกฏหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปีการศึกษา 2565

 

โรงเรียนกำแพงขอแสดงความขื่นชมยินดีกับ นายวิระพงษ์ วงค์คำและนายพิญชยางกูร เฟื่องบุญ นักเรียนชั้น ม.5/7 โรงเรียนกำแพงที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการแข่งขันการตอบปัญหาทางกฏหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปีการศึกษา 2565 กิจกรรมนี้จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ได้รับโล่รางวัลจากนายกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. นักกีฬาวูซูโรงเรียนกำแพง คว้า 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน ในการแข่งขันกีฬา วูซู ในรอบคัดเลือกตัวแทนภาคในแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ณ จังหวัดสุรินทร์
  2. ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการวิเชียร บุญมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ครูผู้ทรงคุณค่าของสังคม”ประจำปี 2565
  3. โรงเรียนกำแพง ได้รับรางวัลระดับเพชร เขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้หลัก “บวร” บ้าน/วัด/โรงเรียน ในการพัฒนา โรงเรียนต้นแบบ โครงการโรงเรียน/หมู่บ้านศีล ๕
  4. ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนกำแพง จัดอบรมขยายผล การพัฒนานวัตกรรมการวัดประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ และขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมการประเมินผลระดับนานาชาติ (PISA)